Strona główna | Sklep | Regulamin

I. DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument –to pojęcie zdefiniowane w kodeksie cywilnym jako „ osoba fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.
 3. Regulamin –określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży w ramach sklepu internetowego ;
 4. Restauracja – w Regulaminie to słowo używane zastępczo za nazwę firmy: Firma Gastronomiczno-Usługowa TOBIASZ, J i D Nowak s.c., , NIP : 9532803201 , ul. Jana Biziela 4, 85-163 Bydgoszcz.
 5. Sklep internetowy – serwis internetowy za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy F.G.U Tobiasz, J i D Nowak s.c.  zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Towar – produkty znajdujące się w sklepie Internetowym.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta i czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu oprogramowania , podczas której kupujący wyraża zgodę na zakup zamówionych produktów oraz usług zgodnie z ich opisem i ceną.
 9. Płatność – czynność polegająca na zapłacie danej zsumowanej kwoty za zamówienie w wybrany sposób podczas składania zamówienia, a określony w Regulaminie.

II. POSTANOWENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.resturacja-tobiasz.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.sklep.restauracja-tobiasz.pl, prowadzony jest przez Firma Gastronomiczno-Usługowa TOBIASZ, J i D Nowak s.c., , NIP : 9532803201 , ul. Jana Biziela 4, 85-163 Bydgoszcz. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Klient oświadcza, że jego dane podane w formularzu zamówienia są prawidłowe, zgodne i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do klienta Restauracja może niezwłocznie usunąć zamówienie Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy państwowe.

III. PROCEDURA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA I JEGO REALIZACJI

 1. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe dane oraz przyjmuje do wiadomości obowiązek zapłaty za założone zamówienie.
 3. W celu przyjęcia zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.sklep.restauracja-tobiasz.pl i dokonać wyboru Towaru/Towarów podejmując poszczególne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty jak i informacje umieszczone na stronie.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia zarówno zmiany Towaru jak i wprowadzonych danych . W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami umieszczonymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, będzie ono zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie treści Regulaminu, podanie danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie jego woli do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z zaakceptowaną treścią Regulaminu.
 9. Zamówienie traktuje się za przyjęte do realizacji z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego, Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Następnie do klienta wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym momencie pobrać go i go wydrukować.

IV. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru miasta Bydgoszcz i jego okolic. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszej restauracji: Restauracja Tobiasz przy ulicy Jana Biziela 4 w Bydgoszczy, Polska.
 3. Towar osobiście można odebrać tylko i wyłącznie w przypadku wcześniejszego umówienia się ze sprzedającym telefonicznie lub mailowo. Na miejscu, w restauracji można zapłacić gotówką lub kartą kredytową.
 4. Koszty dotyczące dostawy uwidocznione są w Sklepie podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.
 5. Towar dostarczany jest przez Sprzedającego w terminie i o godzinie ustalonej przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane niezależnymi czynnikami.
 6. Tolerancja czasowa na dostarczenie każdego zamówienia wynosi +/- 20 minut.

V. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość ZAPŁATY:
  • przelewem poprzez – Przelewy24.pl (opłacenie całości),
  • gotówką w dniu dostarczenia zamówienia.

VI. INORMACJE DOTCYZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Restauracja ma prawo anulować potwierdzone zamówienie w przypadkach:
  1. Naruszenia zasad pisanych w punkcie III niniejszego Regulaminu,
  2. Awarii lub ograniczeń organizacyjnych lub technicznych, które uniemożliwiają realizację zamówienia
  3. Wystąpienia braku środków do wykonania zamówienia, którego przedsiębiorstwo nie mogło przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
  4. W sytuacji wystąpienia wątpliwości, iż podane przez Klienta dane są nieprawdziwe lub należą do osób trzecich.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych, Restauracja zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta drogą telefoniczną lub mailową.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację, Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym restauracja nie przystąpiła do realizacji zamówienia. Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia do 72 godzin przed datą dostarczenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja wyrazi na to zgodę.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Restaurację w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny i mailowy.

VIII. REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje Restaurację niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – mail: biuro@restauracja-tobiasz.pl
 2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od otrzymania o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 4. Restauracja rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Restauracja może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Firma Gastronomiczno-Usługowa TOBIASZ, J i D Nowak s.c., NIP : 953 280 32 01 , ul. Jana Biziela 4, 85-163 Bydgoszcz.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość poprawnej realizacji zamówienia złożonego za pomocą Sklepu Internetowego. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa zawarta poprzez złożenie zamówienia. Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Restauracja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia publikacji.